Guia d'ús del campus docent Sigm@
Castellano | English
Actualitzat el 21 de juny de 2018

5. Actes d'avaluació

Podeu veure el funcionament de les actes d’avaluació en un breu vídeo tutorial a l’enllaç https://polimedia.uab.cat/#v_903

Sota aquest títol s'agrupen les operacions sobre les actes d'avaluació. Mitjançant un flux de treball ordenat permet gestionar la selecció de l'acta, el traspàs de les qualificacions, la informació de la data de revisió i la signatura i el tancament de l'acta.

Per accedir a les actes d'avaluació és necessari disposar de la segona contrasenya. Aquesta paraula de pas representa un nivell de seguretat addicional en la gestió de les actes d'avaluació que complementa la identificació d'accés a l'aplicació mitjançant el NIU i la contrasenya i que permet informar-hi tan la data de revisió com les qualificacions i procedir al seu tancament i signatura.

Accés a les actes
5.1. Obtenir o canviar la paraula clau d'accés a les actes

Actes

Si, per qualsevol motiu, no es disposa de la paraula clau d'accés a les actes caldrà obtenir-ne una de nova seguint el procediment següent.

 • Fer clic a l'enllaç Si no coneix o ha oblidat la seva contrasenya, faci clic aquí present a la pantalla d'introducció de la contrasenya d'accés a les actes. Ha oblidat la seva contrasenya?
 • Al vostre correu institucional rebreu un enllaç que us permetrà canviar la contrasenya. Cal tenir en compte que aquest caducarà al cap d'unes hores pel que passat aquest temps cal tornar a demanar el canvi de contrasenya mitjançant l'enllaç Si no coneix o ha oblidat la seva contrasenya, faci clic aquí.
  Nova contrasenya
 • En fer clic a l'enllaç s'obrirà el formulari següent al navegador, permetent-nos canviar la contrasenya.
  Nova contrasenya
  Cal informar la contrasenya i fer clic en Acceptar, llavors es mostrarà el resultat del canvi de paraula de pas i, si és positiu, a partir d'aquest moment es pot utilitzar la nova contrasenya per accedir a les actes d'avaluació.
  Nova contrasenya
5.2. Accés a les actes d'avaluació

Un cop introduïda la contrasenya d'accés a les actes es mostra la relació d'actes disponibles del grup, amb informació sobre el seu estat.

Relacio d'actes

Per seleccionar l'acta cal fer clic en el botó Seleccionar acta corresponent.

5.3. Data de revisió
Data de revisió

És possible informar la data, l'hora i el lloc de revisió d'examen i gravar-les fent clic en el botó Desar les qualificacions

5.4. Traspàs de les qualificacions a les actes
Traspassar qualificacions a les actes

Per informar les qualificacions finals a les actes cal utilitzar l'operació de traspàs de qualificacions dins del flux de treball amb les actes fent clic en el botó Acceptar. En finalitzar es mostra el resultat del procés.

Resultat traspàs qualificacions a les actes
5.5. Signatura i tancament de les actes d'avaluació
Tancament i signatura a les actes

En fer clic en el botó Tancament i signatura es mostra el document de l'acta d'avaluació perquè es pugui revisar.

Si es no es vol procedir a la signatura i al tancament de l’acta cal fer clic en el botó Tornar.

Si es desitja procedir a l'execució de la signatura i del tancament de l'acta cal utilitzar el botó Signar l'acta. Llavors, el document de l'acta d'avaluació se signa electrònicament amb un certificat digital d'organisme de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'acta signada es diposita en un repositori habilitat per a la seva conservació. Tant el professorat com la gestió acadèmica responsable de l’acta rebran una còpia del document per correu electrònic.

Confirmar signatura de l'acta

Un cop ha acabat el procés d’execució de la signatura i del tancament de l’acta d’avaluació es mostra el seu resultat.

Resultat signatura de l'acta

És possible consultar l'estat d'execució del procés de tancament accedint al menú superior El meu compte > Processos.

Un cop hagi finalitzat, es pot consultar el resultat del tancament de l'acta en el menú superior El meu compte > Llistats en el document de nom [...]_CerrarActa_[...].log corresponent que conté la mateixa informació que es rep per correu electrònic si s'ha marcat l'opció Rebre notificació al finalitzar el procés.

Log del tancament de l'acta

Trobareu informació sobre la configuració del programari Adobe Reader i Adobe Acrobat a l'apartat Documents del següent enllaç de la Seu electrònica de la UAB: https://seuelectronica.uab.cat/certificat-idcat.

5.6. Signatura de les actes d'avaluació que estan tancades

Amb aquest procediment podeu signar electrònicament les actes d'avaluació d'estudis oficials que ja estan tancades, actes que s'han tancat des de la gestió acadèmica, ja siguin primeres versions o modificacions d'aquestes, que fins ara només es podien signar de forma manuscrita. De moment, però, amb aquest procediment només és possible signar les actes "normals". Seguim treballant per incorporar al campus docent Sigm@ la gestió de les actes amb tractament especial, que són actes d'avaluació que tenen un tractament diferenciat, solen ser les de treballs de final d'estudis, de pràctiques externes, de seguiment dels estudis de doctorat i de tesis doctorals.

En accedir al campus docent Sigm@, a la pantalla de selecció de grups es mostra un avís indicant que hi han actes pendents de signatura.

Avís actes pendents de signatura

En fer clic al botó Veure les actes pendents de signatura es mostra la relació d'actes pendents de signar.

Actes pendents de signatura

Mitjançant el botó Visualitzar l'acta d'avaluació podem visualitzar cada una de les actes d'avaluació abans de signar-les.

Exemple visualitzar document d'una acta

Cal seleccionar les actes d'avaluació que es volen signar, marcant-les amb el control Seleccionar acta d'avaluació, i fer clic en el botó Signar les actes seleccionades.

Per poder procedir cal introduir la contrasenya d'accés a les actes i fer clic en Acceptar.

Introduir la contrasenya d'accés a les actes

A continuació es mostra la relació d'actes que se signaran per poder fer el seguiment de l'estat del procés de signatura.

Seguiment del procés de signatura

El document de cada acta d'avaluació es signa electrònicament amb un certificat digital d'organisme de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'acta signada es diposita en un repositori habilitat per a la seva conservació i tan el professor com la gestió acadèmica responsable d'aquesta reben una còpia del document per correu electrònic.

5.7. Grups de docència compartida

Pels grups de docència compartida, la gestió de les actes d’avaluació és fa exactament la mateixa manera que pels grups individuals, amb la diferència que en cada acció, en el traspàs de qualificacions i en el tancament i signatura de l’acta, l’aplicació gestiona automàticament el conjunt d’actes vinculades al grup de docència.

Docència compartida: informació

En seleccionar l’acta, l’aplicació proposa fer el traspàs de les qualificacions, si aquest no s’ha realitzat, o el tancament i la signatura de l’acta, de la mateixa manera que ho fa per la resta d’actes d’avaluació.

Docència compartida: traspàs

En fer el traspàs es desaran les qualificacions de tots els alumnes a cadascuna de les actes d’avaluació que estiguin generades i obertes. Per tancar i signar l’acta cal fer clic en Tancar l’acta d’examen en el flux de treball.

Docència compartida: traspàs (1)

En tancar l’acta podem veure el document de cadascuna de les actes d’avaluació utilitzant la fletxeta corresponent a cada acta. Cal marcar les actes que volem tancar i signar i fer clic en el botó Signar l’acta.

Docència compartida: tancar i signar
© 2021Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats