Guia d'ús del campus docent Sigm@
Castellano | English
Actualitzat el 21 de juny de 2018

Índex de continguts

1. Introducció

Mitjançant l'aplicació Campus Docent Sigm@ teniu a la vostra disposició una eina que proporciona accés a la informació dels grups i dels seus alumnes i suport a l'avaluació dels alumnes i a la gestió de les actes de qualificació; entre d'altres, amb CDS és possible:

 • Obtenir la llista de classe.
 • Contactar via correu electrònic institucional amb els alumnes del grup.
 • Qualificar mitjançant una plantilla d'avaluació i realitzar el seguiment de l'avaluació contínua.
 • Informar les qualificacions finals.
 • Gravar les qualificacions finals a les actes, tancar les actes i signar-les digitalment.
1.1. Accés a l'aplicació

Hi ha tres vies d'accés a l'aplicació Sigm@-CDS:

 • Des de la Intranet de la UAB
  http://www.uab.cat
  > Al menú Personal UAB > Intranet UAB - Accedeix al teu espai personal (a la part dreta de la pantalla) > Sigm@-CDS (a la part dreta de la pantalla).
 • Des de l'adreça dels Serveis d'Intranet de la UAB
  http://sia.uab.cat
  > Apartat PDI > Sigm@-CDS
 • Des de la Seu electrònica de la UAB
  https://seuelectronica.uab.cat
  > Apartat Tràmits i gestions > Personal acadèmic > Apartat Docència > Campus docent Sigm@

Per identificar-vos a l'aplicació Sigm@:
-Usuari: el vostre NIU.
-Paraula de pas: la paraula d’accés al vostre correu electrònic i a la Intranet de la UAB.

1.2. Entorn de treball

L'entorn de treball està distribuït en tres zones, a la part superior s'hi disposa el menú general Sigm@ que permet canviar el perfil (Aplicació), accedir als documents generats per l'aplicació i a l'estat d'execució dels processos (El meu compte, Llistats i Processos) com per exemple la generació de la llista de classe, accedir als manuals i a la informació de contacte (Suport) i sortir de l'aplicació (Desconnexió); a la part esquerra s'hi disposa el menú de l'aplicació Sigm@-CDS que es pot amagar o visualitzar segons convingi mitjançant el botó Mostrar i amagar el menú lateral; i la part restant està reservada a la presentació de la informació dels grups i, en particular, restringida a la opció de menú seleccionada.

1.3. Selecció d'assignatures i grups

En la pantalla principal, Selecció d'assignatures i grups, es mostra, per curs acadèmic, la relació de grups al que es té accés, segons s'han establert els permisos d'accés a CDS al pla docent, i permet seleccionar el grup amb el que es vol treballar fent clic sobre el botó Fletxa selecció del grup corresponent.

Selecció d'assignatures i grups

1.4. Actualització automàtica de les dades del grup i actualització manual

Cal tenir en compte que l'espai del professor de CDS és independent de la informació del grup i de les actes. La informació del grup s'actualitza diàriament de forma automàtica quan s'hi accedeix i també és possible actualitzar-ne les dades en el moment que sigui necessari mitjançant la opció de menú Opcions avançades > Actualitzar dades.

1.5. Grups de docència compartida

El campus docent gestiona de manera unificada, com si es tractés d'un únic grup, el conjunt d'alumnes que, tot i haver matriculat grups diferents, reben la docència de forma conjunta. Cal destacar:

 • Per aquests grups es disposa de la relació unificada dels seus estudiants.
 • Un cop seleccionat el grup, trobareu la relació de grups que constitueixen la docència compartida a la informació que apareix a la capçalera de la pàgina.
Docència compartida: informació
 • A la llista de classe en Excel hi trobareu una columna, anomenada Grup de matrícula, on s’indica el codi del grup que ha matriculat cada alumne.
 • La gestió de les actes d’avaluació és fa exactament de la mateixa manera que pels grups individuals, amb la diferència que en cada acció, en el traspàs de qualificacions i en el tancament i signatura de l’acta, l’aplicació gestiona automàticament el conjunt d’actes vinculades al grup de docència.
1.6. Atenció i suport

Per resoldre qualsevol dubte o incidència amb l'aplicació Sigm@-CDS podeu contactar amb la Unitat de Planificació i Programació Docent, per correu electrònic a l'adreça cds@uab.cat i per telèfon al 935814689 (extensió 4689).

2. Els meus alumnes

Sota aquest títol s'agrupa la informació disponible sobre els alumnes del grup.

 • Obtenir la llista de classe.
 • Contactar via correu electrònic institucional amb els alumnes del grup.
2.1. Gestió dels alumnes no matriculats

Si un alumne ha canviat de grup o ha anulat la matrícula en el grup apareix identificat amb la marca 1.

Alumnes no matriculats

Per visualitzar la llista d'alumnes no matriculats cal seleccionar l'opció Alumnes no matriculats en el desplegable Tipus d'alumnes.

Alumnes no matriculats

Per esborrar un alumne cal fer clic en el botó Esborrar alumne present a la part esquerra de la fila on apareix l'alumne i confirmar l'acció aceptant el missatge.

Esborrar alumne

És possible eliminar tots els alumnes no matriculats del grup mitjançant el boto Esborrar tots.

Esborrar alumne
2.2. Fitxes d'alumnes i comunicació via correu electrònic

Els meus alumnes > Fitxes d'alumnes

Per accedir a la informació d'un alumne del grup cal fer clic en el botó Veure la fitxa de l'alumne corresponent, es mostra la seva fotografia i informació de contacte on, a més, es poden anotar observacions sobre l'alumne, que resten accessibles només pels professors del grup, escrivint l'anotació i fent clic en el botó Afegir una observació. Per obtenir més informació sobre l'alumne cal fer clic en el botó Fitxa completa per accedir a la fitxa completa de l'alumne.

Per enviar un correu electrònic als alumnes del grup cal fer clic en el botó Contactar.

Es permet seleccionar els alumnes als que va dirigida la comunicació i triar si es vol enviar el correu electrònic utilitzant l'aplicació sigm@ o el gestor de correu per defecte de la vostre màquina.

2.3. Alumnes amb assignatura no superada

Els meus alumnes > Alumnes amb assignatura no superada

2.4. Descàrrega d'alumnes a document excel

Els meus alumnes > Descarregar alumnes a Excel

Descarregar alumnes a Excel

Per obtenir un document excel amb el NIA, el document d'identificació i el nom dels alumnes del grup cal seleccionar la convocatòria i fer clic en el botó Acceptar.

Un cop generat, el document és accessible des de la carpeta Llistats de Sigm@ que es troba en El meu compte > Llistats present en el menú a la part superior de la pantalla.

2.5. Llista de fitxes

Els meus alumnes > Llista de fitxes

2.6. Llista de classe

Els meus alumnes > Llista de classe

3. Plantilles d'avaluació

És possible definir una plantilla d'avaluació i publicar la qualificació d'un o de varis dels seus ítems de manera que els alumnes la puguin consultar des de la seva consulta de l'expedient de l'aplicació Sigm@, independentment de si hi ha o no actes generades.

3.1. Definir i modificar la plantilla

Plantilles d'avaluació > Definir/Modificar

Definir plantilla

La plantilla d'avaluació s'estructura en un màxim de tres nivells. Per definir un nou ítem de qualificació cal fer clic en el botó Afegir ítem.

Afegir ítem

És possible afegir els tipus de docència definits en els grups de pla docent, ja que aquests apareixen directament llistats en el quadre desplegable, i qualsevol altre tipus a partir de l'opció "999 - Un altre tipus de docència", en aquest cas cal definir el nom de lítem en català i castellà per poder desar els canvis.

Afegir ítem

Per afegir l'ítem és necessari informar el seu pes en tant per cent i fer clic en el botó Acceptar. Opcionalment, és possible fixar la qualificació mínima d'aquest ítem, que fixa el llindar mínim per realitzar calcular automàticament la qualificació final de l'alumne, en cas de no superar-la l'alumne serà qualificat amb 0 - suspens, i si es desitja publicar l'ítem en la consulta de l'expedient de l'alumne.

Tant el pes de l'ítem com la qualificació mínima i la publicació d'aquest en la consulta de l'expedient de l'alumne es poden modificar en qualsevol moment.

Afegir ítem

Un cop s'ha definit la plantilla i s'ha verificat que els seus pesos sumen 100%, cal fer clic en el botó Desar plantilla per gravar els canvis.

Per afegir un parcial cal fer clic en el botó Afegir parcial de l'ítem corresponent.

Per eliminar un ítem de la plantilla d'avaluació cal fer clic en el botó Eliminar ítem.

Per publicar un ítem de la plantilla d'avaluació a la consulta de l'expedient dels alumnes cal marcar el quadre Publicar ítem corresponent.

Un cop s'han fet qualsevol modificació en la plantilla d'avaluació, cal fer clic en el botó Desar plantilla per gravar els canvis i que aquests siguin efectius en la plantilla d'avaluació.

3.2. Qualificar per plantilles

Plantilles d'avaluació > Qualificar per plantilles

Seleccionar ítems

Cal seleccionar els ítems pels que es vol introduir la qualificació, que han d'estar en el mateix nivell de la plantilla (en l'exemple, és possible seleccionar l'ítem "Examen final" però no l'ítem "Seminaris"), i fer clic en el botó Acceptar. Llavors es mostrarà la relació dels alumnes i una columna per cada ítem seleccionat on es mostra la qualificació si aquesta està informada.

Seleccionar ítems

Per gravar els canvis cal fer clic en el botó Desar plantilla. Es recomana gravar els canvis periòdicament, per exemple cada 10 o 15 estudiants, per evitar pèrdues d'informació si es perdés la connexió amb el servidor Sigm@ per problemes en la xarxa o per caducitat de la sessió.

Observació: per cada ítem de la plantilla d'avaluació, cal informar les qualificacions sobre 10 punts.

3.3. Llista de qualificacions per plantilles en pdf

Plantilles d'avaluació > Llistat de qualificacions per plantilles

3.4. Avalució contínua

Plantilles d'avaluació > Avalució contínua

Aquest apartat permet realitzar el seguiment de les qualificacions d'un alumne, a partir dels ítems de la plantilla d'avaluació i la qualificació final.

Seleccionar ítems

Cal seleccionar l'alumne fent clic en el botó Avaluació contínua corresponent.

Seleccionar ítemsSeleccionar ítems

En la mateixa pantalla es disposa de la informació de les qualificacions de tots els ítems de la plantilla d'avaluació i de la qualificació final. És possible modificar tant les qualificacions dels ítems com la qualificació final, fent clic en el botó Desar plantilla perquè els canvis es facin efectius.

Observació: per cada ítem de la plantilla d'avaluació, cal informar les qualificacions sobre 10 punts.

3.5. Qualificar la plantilla d'avaluació amb Excel

Plantilles d'avaluació > Qualificar plantilla d'avaluació amb Excel

Permet obtenir un document Excel amb els elements de la plantilla d'avaluació, els alumnes del grup i les seves qualificacions amb el que podeu dur a terme l'avaluació dels estudiants i també permet la càrrega de les qualificacions dels elements de la plantilla des d'un fitxer, ja sigui el que heu obtingut des d'aquesta pantalla, un de construcció pròpia o el que podeu obtenir des de les aules Moodle amb les qualificacions de les entregues i del seguiment dels estudiants.

Obtenir un document Excel amb els elements de la plantilla d'avaluació.

Permet obtenir un document Excel amb els elements de la plantilla d'avaluació, els alumnes del grup i les seves qualificacions amb el que podeu dur a terme l'avaluació dels estudiants.

Heu de desplegar la zona superior de la pantalla identificada com a DESCARREGAR PLANTILLA i fer clic en el botó Descarregar plantilla. Descarregar plantilla d'avaluació

Obtindreu un document Excel semblant a aquest:

Exemple document Excel

Càrrega de les qualificacions dels elements de la plantilla des d'un fitxer.

Podeu carregar les qualificacions dels elements de la plantilla des d'un fitxer, ja sigui el que heu obtingut des del campus docent Sigm@, un de construcció pròpia o el que podeu obtenir des de les aules Moodle amb les qualificacions de les entregues i del seguiment dels estudiants. El document ha de tenir les característiques següents:

 • La primera fila ha de contenir els noms de les columnes: nom, cognoms, NIA, 1r element, 2n element, 3r element,...
 • La segona fila pot contenir les ponderacions de cada element o la informació del primer estudiant. Les files següents corresponen a la informació dels estudiants, un a cada fila.
Selecció document Excel

Heu de seleccionar el fitxer que conté les qualificacions dels elements de la plantilla, aquest es carregarà i us demanarà identificar el full on es troben les qualificacions, si el document disposa de varis fulls. Per defecte l'aplicació selecciona la fulla anomenada plantilla_de_qualificacions. Per procedir cal fer clic al botó Previsualitzar Excel.

Elecció del full de càlcul

Es mostrarà la informació de les primeres files del document i la correspondència entre les columnes del document i la plantilla d'avaluació, cal identificar els elements pels que vols importar les qualificacions i a quin ítem de la plantilla corresponen.

Identificació dels elements

Per defecte, l'aplicació us proposarà relacionar les columnes del document amb els elements de la plantilla que tinguin el mateix nom. Identifiqueu amb Ignora les columnes que no voleu importar.

Les qualificacions es desaran amb dos decimals, si el nombre de decimals és superior s'aplicarà arrodoniment.

4. Qualificacions

En aquest apartat s'agrupa tota la informació relativa a les qualificacions finals dels alumnes del grup, les qualificacions es poden informar de forma manual o mitjançant la càrrega a partir d'un document excel i es té accés al llistat de qualificacions i a les estadístiques del grup.

4.1. Qualificar finals

Qualificacions > Qualificar finals

Qualificar finals

En les qualificacions finals és possible informar fins a un decimal per la nota numèrica. Es recomana desar les qualificacions, fent clic en el botó Desar les qualificacions, cada 10 o 15 notes per evitar la seva pèrdua en cas de problemes amb la xarxa.

Es pot accedir directament a la fitxa de l'alumne fent clic en el botó Veure la fitxa de l'alumne corresponent.

Si s'ha definit una plantilla d'avaluació, fent clic en el botó Avaluació contínua d'un alumne s'accedeix a la seva fitxa d'avaluació contínua.

4.2. Carregar qualificacions des d'excel

Qualificacions > Carregar qualificacions des d'excel

És possible carregar les qualificacions finals des d'un document Excel format per quatre columnes: el NIA, el DNI o document d'identificació, el nom i la qualificació de l'alumne. Podeu obtenir-lo sense qualificacions a l'apartat Els meus alumnes > Descarregar alumnes a Excel (veure el punt 2.4).

La primera fila ha de correspondre a la informació d'un estudiant, no ha de tenir els noms de les columnes.

Les qualificacions es desaran amb un decimal, si el nombre de decimals és superior s'aplicarà arrodoniment.

Per identificar l'estudiant s'utilitzarà el NIA, la informació de la primera columna.

Càrrega qualificacions

Cal seleccionar el document i fer clic en el botó Acceptar; en finalitzar el procés de càrrega es mostrarà el seu resultat.

Resultat càrrega qualificacions
4.3. Estadístiques (només en document pdf)

Qualificacions > Estadístiques

Estadístiques

Per obtenir les estadístiques de les qualificacions del grup cal seleccionar l'origen siguin les qualificacions del professor informades a CDS o les informades a les actes i fer clic en el botó Acceptar.

És possible veure el document directament per pantalla o obtenir-lo en format pdf.

4.4. Llista de qualificacions

Qualificacions > Llistat de qualificacions

5. Actes d'avaluació

Podeu veure el funcionament de les actes d’avaluació en un breu vídeo tutorial a l’enllaç https://polimedia.uab.cat/#v_903

Sota aquest títol s'agrupen les operacions sobre les actes d'avaluació. Mitjançant un flux de treball ordenat permet gestionar la selecció de l'acta, el traspàs de les qualificacions, la informació de la data de revisió i la signatura i el tancament de l'acta.

Per accedir a les actes d'avaluació és necessari disposar de la segona contrasenya. Aquesta paraula de pas representa un nivell de seguretat addicional en la gestió de les actes d'avaluació que complementa la identificació d'accés a l'aplicació mitjançant el NIU i la contrasenya i que permet informar-hi tan la data de revisió com les qualificacions i procedir al seu tancament i signatura.

Accés a les actes
5.1. Obtenir o canviar la paraula clau d'accés a les actes

Actes

Si, per qualsevol motiu, no es disposa de la paraula clau d'accés a les actes caldrà obtenir-ne una de nova seguint el procediment següent.

 • Fer clic a l'enllaç Si no coneix o ha oblidat la seva contrasenya, faci clic aquí present a la pantalla d'introducció de la contrasenya d'accés a les actes. Ha oblidat la seva contrasenya?
 • Al vostre correu institucional rebreu un enllaç que us permetrà canviar la contrasenya. Cal tenir en compte que aquest caducarà al cap d'unes hores pel que passat aquest temps cal tornar a demanar el canvi de contrasenya mitjançant l'enllaç Si no coneix o ha oblidat la seva contrasenya, faci clic aquí.
  Nova contrasenya
 • En fer clic a l'enllaç s'obrirà el formulari següent al navegador, permetent-nos canviar la contrasenya.
  Nova contrasenya
  Cal informar la contrasenya i fer clic en Acceptar, llavors es mostrarà el resultat del canvi de paraula de pas i, si és positiu, a partir d'aquest moment es pot utilitzar la nova contrasenya per accedir a les actes d'avaluació.
  Nova contrasenya
5.2. Accés a les actes d'avaluació

Un cop introduïda la contrasenya d'accés a les actes es mostra la relació d'actes disponibles del grup, amb informació sobre el seu estat.

Relacio d'actes

Per seleccionar l'acta cal fer clic en el botó Seleccionar acta corresponent.

5.3. Data de revisió
Data de revisió

És possible informar la data, l'hora i el lloc de revisió d'examen i gravar-les fent clic en el botó Desar les qualificacions

5.4. Traspàs de les qualificacions a les actes
Traspassar qualificacions a les actes

Per informar les qualificacions finals a les actes cal utilitzar l'operació de traspàs de qualificacions dins del flux de treball amb les actes fent clic en el botó Acceptar. En finalitzar es mostra el resultat del procés.

Resultat traspàs qualificacions a les actes
5.5. Signatura i tancament de les actes d'avaluació
Tancament i signatura a les actes

En fer clic en el botó Tancament i signatura es mostra el document de l'acta d'avaluació perquè es pugui revisar.

Si es no es vol procedir a la signatura i al tancament de l’acta cal fer clic en el botó Tornar.

Si es desitja procedir a l'execució de la signatura i del tancament de l'acta cal utilitzar el botó Signar l'acta. Llavors, el document de l'acta d'avaluació se signa electrònicament amb un certificat digital d'organisme de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'acta signada es diposita en un repositori habilitat per a la seva conservació. Tant el professorat com la gestió acadèmica responsable de l’acta rebran una còpia del document per correu electrònic.

Confirmar signatura de l'acta

Un cop ha acabat el procés d’execució de la signatura i del tancament de l’acta d’avaluació es mostra el seu resultat.

Resultat signatura de l'acta

És possible consultar l'estat d'execució del procés de tancament accedint al menú superior El meu compte > Processos.

Un cop hagi finalitzat, es pot consultar el resultat del tancament de l'acta en el menú superior El meu compte > Llistats en el document de nom [...]_CerrarActa_[...].log corresponent que conté la mateixa informació que es rep per correu electrònic si s'ha marcat l'opció Rebre notificació al finalitzar el procés.

Log del tancament de l'acta

Trobareu informació sobre la configuració del programari Adobe Reader i Adobe Acrobat a l'apartat Documents del següent enllaç de la Seu electrònica de la UAB: https://seuelectronica.uab.cat/certificat-idcat.

5.6. Signatura de les actes d'avaluació que estan tancades

Amb aquest procediment podeu signar electrònicament les actes d'avaluació d'estudis oficials que ja estan tancades, actes que s'han tancat des de la gestió acadèmica, ja siguin primeres versions o modificacions d'aquestes, que fins ara només es podien signar de forma manuscrita. De moment, però, amb aquest procediment només és possible signar les actes "normals". Seguim treballant per incorporar al campus docent Sigm@ la gestió de les actes amb tractament especial, que són actes d'avaluació que tenen un tractament diferenciat, solen ser les de treballs de final d'estudis, de pràctiques externes, de seguiment dels estudis de doctorat i de tesis doctorals.

En accedir al campus docent Sigm@, a la pantalla de selecció de grups es mostra un avís indicant que hi han actes pendents de signatura.

Avís actes pendents de signatura

En fer clic al botó Veure les actes pendents de signatura es mostra la relació d'actes pendents de signar.

Actes pendents de signatura

Mitjançant el botó Visualitzar l'acta d'avaluació podem visualitzar cada una de les actes d'avaluació abans de signar-les.

Exemple visualitzar document d'una acta

Cal seleccionar les actes d'avaluació que es volen signar, marcant-les amb el control Seleccionar acta d'avaluació, i fer clic en el botó Signar les actes seleccionades.

Per poder procedir cal introduir la contrasenya d'accés a les actes i fer clic en Acceptar.

Introduir la contrasenya d'accés a les actes

A continuació es mostra la relació d'actes que se signaran per poder fer el seguiment de l'estat del procés de signatura.

Seguiment del procés de signatura

El document de cada acta d'avaluació es signa electrònicament amb un certificat digital d'organisme de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'acta signada es diposita en un repositori habilitat per a la seva conservació i tan el professor com la gestió acadèmica responsable d'aquesta reben una còpia del document per correu electrònic.

5.7. Grups de docència compartida

Pels grups de docència compartida, la gestió de les actes d’avaluació és fa exactament la mateixa manera que pels grups individuals, amb la diferència que en cada acció, en el traspàs de qualificacions i en el tancament i signatura de l’acta, l’aplicació gestiona automàticament el conjunt d’actes vinculades al grup de docència.

Docència compartida: informació

En seleccionar l’acta, l’aplicació proposa fer el traspàs de les qualificacions, si aquest no s’ha realitzat, o el tancament i la signatura de l’acta, de la mateixa manera que ho fa per la resta d’actes d’avaluació.

Docència compartida: traspàs

En fer el traspàs es desaran les qualificacions de tots els alumnes a cadascuna de les actes d’avaluació que estiguin generades i obertes. Per tancar i signar l’acta cal fer clic en Tancar l’acta d’examen en el flux de treball.

Docència compartida: traspàs (1)

En tancar l’acta podem veure el document de cadascuna de les actes d’avaluació utilitzant la fletxeta corresponent a cada acta. Cal marcar les actes que volem tancar i signar i fer clic en el botó Signar l’acta.

Docència compartida: tancar i signar
© 2021Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats